Analysedrevet rådgivning om investering i nordiske aktier

Regulær Invest

Rådgiver for den akkumulerende børsnoterede investeringsforening:

Regulær Invest Nordiske Aktier
Fondskode: DK0062267282

Fundamental aktieanalyse

Stringent investeringsproces

Struktureret risikostyring

Anstændigt omkostningsniveau 

“Det nordiske aktieunivers er kendetegnet ved mange markedsledende og samfundsansvarlige virksomheder som har fokus på at skabe værdi til aktionærerne. Nordiske aktier har igennem en årrække levereret afkast der er fuldt på højde med diverse verdensmarkedsindeks.”

/Michael West Hybholt, aktieanalytiker og rådgiver for IA Invest Regulær Invest Nordiske Aktier.

Aktiemarkedet og investeringsbeviser

Væsentlig information før man investerer
Lidt fakta, realisme og alvor til eftertanke

Historiske data indikerer at sandsynligheden for at det nordiske aktiemarked falder på en 12 måneders tidshorisont fra et vilkårligt udgangspunkt er ca. 30%.  

Ca. 30% af tiden i perioden 2001-2022 lå det nordiske VINX Benchmark CAP EUR_GI indeks lavere end samme tidspunkt året før. 

Investeringsforeningsbeviser kan falde i værdi og derved reducere ens formue. 

Investeringsforeningsmedlemmer skal kunne tåle at investeringsforeningsbeviser periodevis kan falde i værdi. 

Værdien af de underliggende aktier i en investeringsforening svinger fra dag til dag. 

Det er ikke muligt at forudsige den fremtidige værdi af et investeringsforeningsbevis.

I forbindelse med Finanskrisen faldt nordiske aktier med 63,9%.

Fra d. 16. juli 2007 til d. 6. marts 2009 faldt det nordiske VINX Benchmark CAP EUR_GI med 63,9%.

Indeksniveauet fra d. 16. juli 2007 blev først genvundet 5½ år senere d. 20. februar 2013. 

Aktieunivers, proces og selektion

Aktiv forvaltning baseret på grundige analyser

Nordisk aktieunivers

Der er ca. 800 børsnoterede selskaber i Norden, som er bredt repræsenteret inden for samtlige sektorer. Det giver mulighed for at sammensætte en balanceret aktieportefølje på tværs af defensive og cykliske selskaber, der ikke bliver unødigt belastet af ændringer i investorpræferencer, konjunkturudsigter, mv.

Omkring 250 nordiske selskaber har en markedsværdi på over EUR 1 mia. og ca. 350-400 af selskaberne har en tilstrækkelig likviditet i deres aktie og en substans i deres forretningsmodel til at være valide porteføljekandidater.

 

Struktureret investeringsproces

Investeringsprocessen i Regulær Invest er indrettet med henblik på at sammensætte en aktieportefølje bestående af 20-40 aktier, som er diversificeret på tværs af sektorer og værdiskabelses-karakteristika.

Via fundamental aktieanalyse udvælges de selskaber med det bedste risiko- og sandsynlighedsjusterede potentiale for værdistigning inden for hver sektor.

Porteføljesammensætningen sker ved først at prioritere selskaberne inden for deres respektive sektorer og dernæst prioritere vægten af de respektive sektorer. Slutteligt justeres porteføljen således at selskaber med forskellige værdistignings-karakteristika er repræsenteret.

Analysedrevet aktieudvælgelse

Aktier bliver som udgangspunkt prisfast på baggrund af forventninger til fremtidig indtjening og de frie pengestrømme. 

 Ved at analysere selskaberne markedsvilkår, konkurrencesituation, deres position i industrien, interne tiltag og meget andet forbedres grundlaget for at udvælge de aktier med det bedste risikojusterede afkastpotentiale.  

Regulær Invest trækker på erfaring med institutionel aktieanalyse siden 1997 og et omfattende katalog af regnearksmodeller på nordiske børsnoterede selskaber.

Hvad kan man forvente?

Det er ikke muligt at forudsige fremtidige afkast

Rådet for Afkastforventninger fremlægger halvårligt en 5-årig og 10-årig afkastprognose. 

I prognosen fra maj 2023 forventer RfA et årligt gennemsnitligt afkast på 7,4% på globale aktier (industrialiserede lande) for de kommende 10 år.

For de 2023-2028 prognosticerer RfA afkastet til 7,4% og 7,5% for 2028-2033.

De nordiske aktiemarkeder har over de seneste 22 år leveret afkast der er fuldt på høje med det globale aktiemarked.

For perioden 2001-2022 leverede de nordiske aktieindeks stigninger i intervallet 7,9-10,4%. 

MSCI World indekset, S&P 500 og NASDAQ 100 steg i samme periode med henholdsvis 5,5%, 5,0% og 7,3%.

 Afkastudviklingen for Regulær Invest Nordiske Aktier kan ikke forudsiges.

Afkastet vil være bestemt af den overordnede udvikling på aktiemarkedet og hvor godt Regulær Invest Nordiske Aktier gør det relativt til aktiemarkedet. 

Den primære målsætning for Regulær Invest Nordiske Aktier er at rapportere positive afkast efter omkostninger. Sekundært at skabe bedre afkast end et bredt nordisk aktieindeks efter omkostninger.