Investeringsfilosofi

Analysedrevet investering i nordiske aktier

Regulær Invest har en analysedrevet tilgang til aktieinvestering hvor investeringsbeslutninger bliver baseret på fundamental aktieanalyse.

 Via den analysedrevne tilgang til aktieudvælgelsen sigter vi efter at sammensætte en portefølje bestående af de 20-40 selskaber med det bedste risikoafvejede potentiale for værdistigning inden for hver sektor.

Vi ønsker at sammensætte en balanceret portefølje med en bred sektorrepræsentation. En portefølje der samlet set ikke bliver unødigt påvirket af pludselige skift i udefrakommende elementer såsom ændringer i inputomkostninger, renteniveau, BNP-vækst, valutakurser, mv. 

Målsætningen med Regulær Invest er at primært at skabe positive afkast og sekundært at outperforme et bredt nordisk aktieindeks.

Målsætninger for Regulær Invest

Det er selektiv udvælgelse af selskaber med det bedste risikoafvejede afkastpotentiale indenfor de enkelte sektorer, der på aggregeret niveauet bør tilføre porteføljen positive afkast og helst et bedre afkast end et bredt nordisk aktieindeks.

Det er ikke muligt at forudsige den fremtidige udvikling på aktiemarkedet og derfor ej heller fremtidige afkast. Regulær Invest kan derfor hverken garantere positive afkast eller et afkast der er bedre end et bredt nordiske aktieindeks.

Fokus på selskaber med identificerbart værdistigningspotentiale

Et identificerbart værdistigningspotentiale er afgørende for at et selskab kan finde vej ind i vores portefølje. Hvorfra værdistigningspotentialet fremkommer for skal kunne forklares for alle selskaber i porteføljen.

Regulær Invest er ikke forudindtaget i relation til sin investeringsstrategi hvad angår eksempelvis momentum, vækst/compounder, value, dividende, ESG, lav volatilitet, smallcap, supertrends, mv. Vi ønsker at basere porteføljesammensætningen på selektion af aktier hvor vi ser et værdistigningspotentiale og ikke på særlige kategorier af investment-cases.

 Værdistigningspotentialet på tværs af porteføljeselskaberne vil være betinget af at en række vidt forskelle forhold udspiller sig. For nogle selskaber opstår værdistingspotentialet i kraft af at en forventning om et niveauskifte i efterspørgsel efter selskabets produkter eller ydelser. For andre selskaber består værdistigningspotentialet eksempelvis i en ændret konkurrencesituation eller lavere inputomkostninger som giver os forventninger øget lønsomhed. Et selskab eksponeret mod længerevarende vækst som løbende bliver indarbejdet i en akties prisfastsættelse, kan også være et eksempel på en aktie med værdistigningspotentiale.

Vi ønsker at sammensætte en portefølje hvor værdistigningspotentialet ikke er ensidigt afhængig af enkelte forhold der udspiller sig – såsom et lavere renteniveau, øget forbrugertillid, ændringer i valutakurser, etc. Via risikostyringen ønsker vi at gøre den samlede porteføljen så robust som muligt overfor pludselige udefrakommende forandringer. 

Værdistigningspotentialet på de enkelte aktier i det nordiske univers bliver vurderet særskilt via fundamental aktieanalyse. Vi vil gerne være langsigtede medejere af de virksomheder vi investeret i, men selv de bedste virksomheder kan blive for aggressivt prisfastsat, hvorved det implicitte fremadrettede afkast reduceres til et uattraktivt niveau.

Nogle investeringer bliver foretaget med langsigtet ejerskab for øje hvorimod andre investeringer vil være mere kortsigtede. 

Regulær Invest har en præference for virksomheder ..

.. der er eksponeret mod  underliggende markedsvilkår der er i vækst

.. der er begunstiget af en afbalanceret konkurrencesituation 

.. der har unikke positioner i deres industri

.. der undergår værdiskabende forandringer enten internt eller eksternt 

Regulær Invest er særlig opmærksom på tidligt at opdage når selskaber undergår værdiskabende forandringer. Dette skyldes at det netop er i forbindelse med forandringer at der sker ekstraordinære store værdistigninger på aktiemarkedet.

Eksempler på værdiskabende forandringer kan være:

Forbedring i markedsforholdene der kan føre til yderligere vækst

Styrkelse af markedspositionen eller ændringer i konkurrencesituationen

Effektiviseringer der fører til højere lønsomhed

Introduktion af nye produkter, besiddelse af ny teknologi, nye patenter, etc.

Eliminering af væsentlige risikofaktorer som fører til multipelekspansion

Værdiskabende opkøb eller frasalg

Ændringer i strategi, ledelse eller forretningsfokus

Etc. 

Selskaber der står midt i værdiskabende forandringer kan være ekstra udsatte i forbindelse med konjunkturtilbageslag, eftersom det kan være udfordrende at håndtere flere ting på samme tid.  Af hensyn til risikostyringen i porteføljen tilstræber vi at har en fornuftig balancering mellem langsigtede og kortsigtede investeringer samt at porteføljen ikke udelukkende består af selskaber der undergår værdiskabende forandringer.