Norden som aktieunivers

Der er en god balance mellem bredde og overskuelighed i det nordiske aktieunivers. Bredden muliggør fornuftig risikostyring på tværs af sektorer og overskueligheden gør det muligt at følge selskaberne tæt. For at kunne sammensætte en balanceret aktieportefølje med afkastpotentiale udover markedsafkastet vurderer Regulær Invest det som afgørende, at selskaberne følges tæt via fundamental aktieanalyse.

Det globale aktiemarked

Globalt eksisterer der i niveauet 30.000-40.000 børsnoterede selskaber. Heraf er ca. 9.000 selskaber investerbare, hvilket vil sige, at der er tilstrækkelig likviditet og free float i deres aktier til at de er valide porteføljekandidater. 

At overskue og forstå et globalt aktieunivers med ca. 9.000 selskaber, på tværs af sektorer og geografier, er et kæmpe arbejde. Det kræver mange ressourcer at oparbejde indsigt i selskaberne og løbende følge den udvikling som de gennemgår. Netop at følge selskaberne tæt er afgørende for at kunne reagere på tingene før de sker og før det for alvor påvirker aktiekurserne.

Antal børsnoterede selskaber

graf med cirkler til hjemmeside

~125 børsnoterede selskaber i Danmark

Det danske aktiemarked rummer blot er ~125 børsnoterede selskaber, hvoraf ca. 60 selskaber har en tiltrækkelig likviditet i deres aktie og substans i deres forretningsmodel til at være investerbare. Dertil kommer ca. 50 FirstNorth-noterede selskaber, som ikke umiddelbart er porteføljekandidater. 

I det danske aktieunivers er der gennemgående kun få investerbare selskaber i hver sektor. Det er således vanskeligt at sammensætte en robust aktieportefølje der er bredt diversificeret på sektorer alene baseret på danske aktier.

Børsnoterede aktier på NasdaqOMX København

~800 børsnoterede selskaber i Norden

Med ca. 800 børsnoterede selskaber noteret på NasdaqOMX main market og EuroNext regulated (Oslo Børs) er det nordiske markedet overskueligt, men alligevel tilstrækkeligt stort til at rumme gode porteføljekandidater i samtlige sektorer. I niveauet 350-400 af de nordiske selskaber er investerbare. 

Derudover er der yderligere 700-900 nordiske selskaber noteret på First North, NGM og Spotlight. Hovedparten af disse selskaber er dog for små og forretningsmodellerne for uafprøvede til at være reelle porteføljekandidater.

Målt på markedsværdi udgør det nordiske aktiemarked ca. 4% af det globale aktiemarked.

Antal børsnoterede selskaber og markedsværdi fordelt på sektorer

Set i forhold til det globale aktiemarked er industrisektoren overrepræsenteret i det nordiske aktieunivers imens sektorer såsom IT, cyklisk forbrug og kommunikation er underrepræsenteret. Dette skyldes i nogen udstrækning at større selskaber såsom Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta (Facebook), Alphabet (Google) og Tesla vejer tungt i det globale aktieindeks. Disse 7 selskaber – som går under betegnelsen “The Magnificent Seven” – tegner sig for omkring 17-18% af det globale aktiemarked (ultimo 2023) målt på markedsværdi.

 Over 200 af de nordiske selskaber har en markedsværdi på over DKK 10 mia. og over 500 selskaber har en markedsværdi på over DKK 1 mia. Det største selskab i Norden er Novo Nordisk som udgør ca. 16% af det nordiske aktiemarked målt på markedsværdi.

De 75 største børsnoterede selskaber i Norden, markedsværdi DKKm